Výber priemeru vetracieho kanála miestnej bane(3)

(5)

Kde,E– energia spotrebovaná banským vetracím kanálom počas vetrania, W;h– odpor banského vetracieho kanála, N/m2;Q – objem vzduchu prechádzajúci banským ventilátorom, m3/s

1.2.3 Náklady na elektrickú energiu na vetranie banského vetracieho potrubia

Ročný poplatok za vetraciu elektrinu pre banské vetracie potrubie je:

(6)

Kde:C2– ročné náklady na elektrickú energiu na vetranie banského vetracieho potrubia, CNY;E– energia spotrebovaná ventilátorom banského vetrania počas vetrania, W;T1– denný čas vetrania, h/d, (vezmiteT1= 24 h/d);T2– ročný čas vetrania, d/a, (vziaťT2= 330 d/a);e– výkon cena vetracieho výkonu, CNY/kwh;η1– účinnosť prenosu motora, ventilátora a iných zariadení;η2– účinnosť pracovného bodu ventilátora.

Podľa vzorca (5) sú príslušné parametre nahradené vzorcom (6) a ročné náklady na elektrickú energiu vetrania banského vetracieho potrubia sa získajú ako:

(7)

1.3 Náklady na inštaláciu a údržbu banského vetracieho potrubia

Náklady na inštaláciu a údržbu banského vetracieho potrubia zahŕňajú spotrebu materiálu a mzdy pracovníkov pri inštalácii a údržbe banského vetracieho potrubia.Za predpokladu, že jeho cena je úmerná obstarávacej cene banského vetracieho potrubia, ročné náklady na inštaláciu a údržbu banského vetracieho potrubia sú:

C3= kC1= k(a + bd) L(8)

Kde,C3– ročné náklady na inštaláciu a údržbu banského vetracieho potrubia, CNY;k– nákladový faktor na inštaláciu a údržbu banského vetracieho kanála.

1.4 Výpočtový vzorec ekonomického priemeru banského vetracieho potrubia

Celkové náklady na spotrebu banského vetracieho potrubia zahŕňajú: súčet obstarávacích nákladov banského vetracieho potrubia, nákladov na elektrickú energiu banského vetracieho potrubia pri vetraní a nákladov na inštaláciu a údržbu banského vetracieho potrubia.

(9)

Prevzatie sekciedbanského vetracieho kanála ako premennej, maximalizácia tohto funkčného vyjadrenia je:

(10)

Nechajf1(d)= 0 teda

(11)

Rovnica (11) je vzorec na výpočet ekonomického priemeru banského vetracieho potrubia pre lokálne vetranie.

Pokračovanie nabudúce…


Čas odoslania: júl-07-2022